Statut

Slijedom nastojanja da se u novom ambijentu poduzetničke radne kulture i gospodarskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj uspostavi i primjerna statusna, materijalna i pravna pozicija menadžera, na temelju odredbi Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (NN 10/90 članak 2. i 22.) Osnivačka skupština Udruženja direktora Hrvatske – CROMA, održana u Zagrebu dana 16. studenog 1990.god. usvojila je Programsku deklaraciju i izvorni tekst Statuta Udruženja direktora Hrvatske – CROMA. Razvojem organizacije UDH-CROMA te iz razloga bitno izmijenjenih okolnosti djelovanja udruženja u novoj fazi obnove i razvoja hrvatskog gospodarstva, kao i zbog formalno-tehničkih manjkavosti postojećeg Statuta, Skupština je na zasjedanjima održanim dana 27.03.1992., 0.12.1994., 04.07.1996. i 17.12.1997. razmotrila i usvojila izmjene i dopune statutarnih odredbi te je 30.06.2015. sukladno članku 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) Skupština donijela pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika – CROMA koji glasi:

Članak 1.
Udruga ima Statut koji donosi Skupština. Statut udruge je opći temeljni akt s kojim su usklađeni svi ostali akti udruge. Statut udruge sadrži odredbe o:

- nazivu i sjedištu;
- izgledu pečata;
- područjima djelovanja sukladno ciljevima;
- ciljevima;
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
- gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, koje obavlja;
- načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge;
- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova;
- organima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, načinu odlučivanja i trajanja mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
- izboru i opozivu likvidatora udruge;
- prestanku postojanja udruge;
- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;
- postupkom imovine u slučaju prestanka rada udruge;
- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge;
- teritorijalnom djelovanju udruge;
- znaku udruge i njegovom izgledu;
- drugim pitanjima od značaja za udrugu.


I. NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.
Udruga djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika – CROMA.
Udruga ima skraćeni naziv HUM – CROMA.
Osnovni identifikacijski broj Udruge (OIB) je: 61615891993.

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ilica 390a.

 
II. IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 4.
Udruga ima pečat na kojem piše: Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika – CROMA.
10 000 Zagreb. Riječ CROMA upisana je stilizirano kao zaštitni znak udruge.

Znak udruge je riječ CROMA upisana velikim latiničnim tiskanim slovima izuzev slova M
koje je napisano stiliziranom glagoljicom.

 
III. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.
Ciljevi:
a) uspostavljanje poduzetničke radne kulture i dobre prakse korporativnog upravljanja prema kojoj će se funkcija upravljanja i vođenja gospodarskih subjekata odvijati u slobodnoj interakciji nosilaca poduzetničkog rizika i profesionalnog menadžmenta;
b) permanentno poboljšavanje društvenog statusa menadžera kao nositelja najvažnijih poslovodnih funkcija u gospodarskim i drugim djelatnostima;
c) tretiranje poslovodnih funkcija kao zasebne interdisciplinarne profesije – da se upravljačke i gospodarske funkcije obavljaju u okvirima poduzetničke i zakonske odgovornosti, a prema jedinstvenom kodeksu dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike poslovodstva;
d) da se moderira tržište ponude i potražnje menadžerskih zvanja;
e) da se ustanove i razvijaju jedinstveni strukovni standardi glede statusa, materijalnih prava i profesionalne odgovornosti menadžera i poduzetnika u profitabilno usmjerenim poduzećima i javnom sektoru gospodarstva
f) da se ostvari organizirani utjecaj na kreatore privredno-sistemskog zakonodavstva i druge gospodarske institucije
g) da se svim sredstvima promiču i ostvaruju zaštitne funkcije iz oblasti radnog prava, posebno glede ugovora o zapošljavanju menadžera
h) da se posreduje u područjima razvoja menadžerske struke, transfera menadžerskih znanja i iskustva, te u druženju i okupljanju menadžera i poduzetnika oko zajedničkih poslovnih interesa.

Članak 6.
Područje djelovanja udruge je gospodarstvo, odnosno korporativno upravljanje i razvoj profesionalnog menadžmenta.
Polazeći od ciljeva udruga svoju ulogu zasniva na slijedećim programskim djelatnostima:
a) razvijanje profesionalnih sposobnosti i funkcija menadžmenta u poduzetničkoj radnoj kulturi;
b) uspostavljanje nacionalnog standarda i minimalnih obvezatnih kriterija za menadžerske ugovore;
c) zaštita pravne sigurnosti menadžera i briga za opseg i kvalitetu ugovornog prava iz radnog odnosa;
d) suradnja s gospodarskim komorama, poslodavcima, industrijskim sindikatima i drugim institucijama u svezi s ostvarivanjem ciljeva udruge;
e) organizacija vanjske podrške i sustava kolektivnih pogodnosti u pružanju intelektualno-konzultantskih usluga i poslovnih informacija za potrebe članova udruge;
f) suradnja sa sveučilišnim centrima, domaćim, inozemnim i međunarodnim organizacijama iz oblasti menadžmenta;
g) organiziranje seminara, stručnih predavanja, studijskih putovanja i razmjene, te drugih oblika profesionalnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu;
h) razvoj sinergije kroz druženje, međusobno upoznavanje i sustav pogodnosti za članove putem tematskih sastanaka i klubova;
i) objedinjavanje i kanaliziranje prijedloga i zahtjeva menadžera prema organima državne i lokalne uprave.

Članak 7.
U svrhu ostvarivanja trajne materijalne i financijske samostalnosti i neovisnosti udruga obavlja slijedeće gospodarske aktivnosti:
a) obrazovna djelatnost;
b) nakladnička djelatnost;
c) posredovanje na tržištu ponude i potražnje menadžerskih i specijalističkih zvanja;
d) organiziranje strukovnih evenata;
e) u svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 5. udruga može osnivati trgovačka društva i ustanove.

Članak 8.
Rad svih organa udruge je javan. O stavovima, zaključcima i poslovnim odlukama članovi se redovito informiraju putem otvorenih internetskih stranica www.croma.hr, elektronskom poštom i putem javnih tiskanih ili elektroničkih medija.
Javnost djelovanja udruge također se ostvaruje sukladno pozitivnim zakonskim propisima o javnosti Registra neprofitnih organizacija.

 
IV. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANA, TE PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 9.
Članovi udruge mogu biti sve punoljetne fizičke osobe koje se bave ili namjeravaju baviti poslovodnim i poduzetničkim poslovima.
Članom udruge postaje se ispunjavanjem članske pristupnice i uplatom godišnje članarine.
Udruga vodi popis članova elektronički i sadrži slijedeće podatke: osobno ime, OIB, datum rođenja, datum pristupa udruzi, datum prestanka članstva u Udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
Osoba odgovorna za vođenje popisa članova je voditelj knjigovodstva Udruge, a popis je dostupan svim članovima udruge i nadležnim tijelima.
Iznos godišnje članarine utvrđuje Upravni odbor udruge. Članarina se plaća izravno na žiro-račun udruge, a vrijedi za razdoblje od 365 dana od datuma učlanjenja.

Članak 10.
Prava članova:

a) svaki član udruge ima pravo sudjelovati u radu svih organa udruge, ostvarivati neposrednu kontrolu nad svim njegovim djelatnostima i koristiti jednakopravno sve pogodnosti koje će organizirati, financirati ili u suradnji s trećima posredovati udruga;
b) putem udruge kanalizirati prijedloge i zahtjeve prema državnoj i lokalnoj vlasti;
c) pravo korištenja baze podataka udruge;
d) pravo na članstvo u strukovnim klubovima i udruženjima kojima će pristupiti ili koje će osnovati udruga;
e) konzalting oko svih problema vezanih uz radno-pravni status člana u trgovačkom društvu;
f) posredovanje u angažmanu vrhunskih ekspertnih timova, pojedinaca i institucija za razne intelektualne usluge temeljem vezanih aranžmana udruge s preporučenim adresama na tržištu takovih usluga;
g) zastupanje u slučajevima povrede prava iz radnog tj. ugovornog odnosa uslijed kršenja zakonske procedure i/ili klauzula menadžerskog ugovora od strane poslodavca;
h) pravo na sudjelovanje u organiziranim formama funkcionalnog obrazovanja i osposobljavanja menadžmenta;
i) druga prava koja utvrdi Skupština udruge.

Obveze članova:

a) da aktivno djeluje u udruzi;
b) da se pridržava Statutom utvrđenih prava i obveza članova;
c) da moralno i na drugi način podupire djelatnost i ugled udruge;
d) da poštuje dogovorene profesionalne standarde i Kodeks profesionalne etike;
e) da ispunjava materijalne obveze sukladno odluci Upravnog odbora.

Stegovna odgovornost:

Član udruge snosit će stegovnu odgovornost u slučaju:
a) da se ne pridržava Statuta udruge;
b) da nanosi štetu ugledu udruge;
c) u slučaju da je osuđen za teška kaznena djela protiv javne ili privatne imovine;
Odluku o stegovnoj odgovornosti člana donosi Sud časti udruge.

 
V. ORGANI UDRUGE

Članak 11.
Udruga ima Skupštinu, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti, Predsjednika Udruge, Glavnog menadžera Udruge i Likvidatora Udruge.

Skupština udruge

Članak 12.
Skupština je vrhovni organ udruge.
Skupština zasjeda prema potrebi, a u pravilu jedanput godišnje.
Skupštinu saziva Predsjednik udruge.
Izborna Skupština mora se održati najmanje svake četiri godine.
U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu saziva zadnja ovlaštena osoba za zastupanje upisana u Registar udruga, a ako navedena osoba nije sazvala Skupštinu u roku od 60 dana, Skupštinu saziva bilo kojih 10 članova udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 13.
Skupštinu tvore svi članovi udruge. Svi članovi imaju jednako pravo glasa. Sjednice Skupštine su javne, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova javnim izjašnjavanjem, u skladu s poslovnikom. Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik.
Sjednica Skupštine je pravovaljana ako joj prisustvuje najmanje 10% svih aktivnih članova.
Skupština se može održati i u elektroničkom obliku uz sudjelovanje najmanje 20% aktivnih članova.

Članak 14.
Skupština udruge:

a) usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune;
b) razmatra, usvaja, dopunjuje i mijenja programsku deklaraciju udruge;
c) bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora udruge;
d) bira Predsjednika udruge;
e) bira članove Suda časti udruge;
f) imenuje Glavnog menadžera udruge;
g) imenuje Likvidatota udruge;
h) bira ili razrješava druge organe udruge, ako Statutom nije drukčije propisano;
i) odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruga;
j) usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
k) usvaja godišnje financijsko izvješće;
l) donosi odluke o statusnim promjenama;
m) odlučuje o prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge;
n) odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruge.

Upravni odbor udruge

Članak 15.
Upravni odbor je organ udruge zadužen da programe, planove i druge odluke Skupštine operacionalizia u aktivnost.
Upravni odbor se sastoji od 9 do 17 članova udruge, koje bira i opoziva Skupština udruge, na temelju prijedloga članova ili organa udruge.
Predsjednik udruge je predsjednik Upravnog odbora.
Mandat članova upravnog odbora traje 4 godine.

Članak 16.
Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

a) izvršava odluke i druge akte Skupštine;
b) utvrđuje prijedloge i promjene Statuta, program rada, planove i izvještaje izvršnih organa udruge;
c) priprema prijedloge općih akata i odluka Skupštine;
d) donosi odluke o nagradama i priznanjima;
e) osniva stalna i povremena radna tijela;
f) predlaže počasne članove uUdruge;
g) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili koji su drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost.

Predsjednik udruge

Članak 17.
Predsjednika udruge bira Skupština. Mandat Predsjednika udruge je 4 godine.
Predsjednik ima slijedeća prava i dužnosti:

a) predstavlja udrugu prema trećim osobama;
b) predsjeda radom Upravnog odbora i brine o dosljednom ostvarivanju svih delegiranih i izvršnih funkcija u udruzi;
c) predsjeda redovnim sjednicama Skupštine i na zahtjev Nadzornog odbora ili samoinicijativno saziva izvanredne sjednice Skupštine;
d) daje neposredne smjernice Glavnom menadžeru udruge u situacijama kada se ne može sazvati sjednica Upravnog odbora ili je to nužno u operativnosti odlučivanja;
e) obavlja i druge reprezentativne funkcije koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.


Nadzorni odbor

Članak 18.
Nadzorni odbor sastoji se od 3-7 članova udruge sa mandatom od 4 godine.
Nadzorni odbor ima slijedeća ovlaštenja:

a) nadzire rad Upravnog odbora i drugih organa udruge;
b) ima pravo uvida i kontrole nad poslovanjem, poslovnom korespondencijom i raspolaganjem imovinom udruge;
c) kontrolira zakonitost rada, primjene Statuta i drugih općih akata udruge;
d) u slučaju nalaza nepravilnosti podnosi izvještaj Upravnom odboru i Skupštini udruge;
e) inicira prijevremeno razrješenje izbornih i imenovanih članova.

Glavni menadžer udruge

Članak 19.
Glavnog menadžera imenuje Skupština udruge na 4 godine sa slijedećim djelokrugom obveza, ovlaštenja i odgovornosti:

a) zastupa udrugu u poslovnom prometu s trećim osobama;
b) zajedno s Predsjednikom udruge priprema sjednice Upravnog odbora;
c) izvršava odluke Skupštine, Nadzornog i Upravnog odbora udruge, te smjernice Predsjednika uprave;
d) priprema financijski plan, izvještaje o poslovnim aktivnostima udruge i prijedloge dokumenata o kojima odlučuju organi udruge;
e) obavlja i druge poslove po ovlaštenju Skupštine i Upravnog odbora udruge;
f) formira stručne službe udruge kada opseg djelatnosti i ekonomičnost opravdavaju njihovo postojanje;
g) glavni menadžer udruge može neke poslove povjeriti vanjskim suradnicima temeljem ugovora i sukladno propisima;
Glavni menadžer udruge je po funkciji član Upravnog odbora udruge. U obavljanju svojih izvršnih ovlaštenja samostalan je i snosi punu zakonsku odgovornost.

Članak 20.
Mandat Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, Predsjednika i Glavnog menadžera udruge može prestati i prije isteka vremena na koje su izabrani odnosno imenovani i to:
a) podnošenjem ostavke;
b) opozivom od strane nadležnog organa udruge.

Sud časti

Članak 21.
Udruga ima Sud čast.
Sud časti tvori 3-5 članova koje bira Skupština udruge.
Mandat Suda časti je 4 godine, a radi prema Poslovniku kojeg donosi Skupština udruge.

Članak 22.
Sud časti:

a) vodi postupak i odlučuje u slučajevima povrede Kodeksa profesionalne etike od strane članova;
b) izriče mjere opomene i isključenja iz članstva. Pravo je člana da uloži prigovor o kojem konačno odlučuje Skupština udruge.
c) istom procedurom Sud časti rješava i ostale sukobe unutar udruge, a konačnu odluku donosi Skupština udruge.

Likvidator udruge

Članak 23.
Udruga ima Likvidatora kojeg imenuje i opoziva Skupština udruge.

Članak 24.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije i otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje se u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 
VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Prestanak djelovanja udruge

Članak 25.
Razlozi prestanka djelovanja udruge:

a) odluka Skupštine o prestanku rada udruge;
b) pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem;
c) protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana;
d) pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge;
e) pokretanje stečajnog postupka.

Članak 26.
Postupak prestanka djelovanja udruge, likvidacija udruge i brisanje iz Registra udruge vrši se sukladno Zakonu o udrugama ( NN 74/14 ) članci 48. do 53.

 
VII. IMOVINA I FINANCIRANJE UDRUGE

Imovina

Članak 27.
Imovinu udruge čine:

Novčana sredstva, vrijednosni papiri, pokretna i nepokretna materijalna imovina te imovinska prava. Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.
U slučaju prestanka postojanja udruge odluku o raspolaganju imovinom udruge donosi Skupština. Ako Skupština u roku 60 dana od prestanka rada Udruge ne donese takvu odluku ili se ne može provesti postupak sa imovinom koju je odredila Skupština, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

Financiranje udruge

Članak 28
Udruga se financira prihodom od članarina, dobrovoljnim prilozima i donacijama.
Udruga obavlja gospodarske djelatnosti sukladno Statutu članak 7., a višak prihoda nad rashodima ostvaren tim djelatnostima koristi se isključivo za realizaciju programskih ciljeva udruge. Ovim gospodarskim djelatnostima udruga ne stječe dobit za svoje članove ili treće osobe.

Financijsko poslovanje udruge

Članak 29.
Udruga vodi financijsko poslovanje sukladno pozitivnim propisima RH.

Članak 30.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Odgovornost za obveze

Članak 31.
Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi organa udruge ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad uUdrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Odgovornost za štetu

Članak 32.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 
VIII. TERITORIJALNO DJELOVANJE UDRUGE

Članak 33.
U svrhu realizacije programskih ciljeva i decentralizacije djelovanja udruga može osnivati Klubove i podružnice ako za to postoji interes članova.
Isto tako udruga može organizirati strukovne sekcije na inicijativu članova ili organa udruge.

 
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.
Promjene ovog Statuta provode se istovjetnim postupkom njegovog donošenja, a temeljem inicijative članova ili organa udruge, odnosno uslijed zakonskih obveza.

Članak 35.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici udruge.