Godišnja članarina

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA

Godišnja članarina iznosi 3.000,00 kn i obračunava se prema datumu prve uplate.
Članarina se uplaćuje na žiro-račun HUM-CROME IBAN: 2525030071100054159, Sberbank d.d. Zagreb

Sjedište HUM-CROME je u Zagrebu, Ilica 390a.
Ured HUM-CROME je u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 15/II.
Matični broj je 3603458.
OIB je 61615891993

Menadžer godine 2021.