Programska deklaracija

Dokument je usvojen na Osnivačkoj skupštini CROME 16. 11. 1990. g. i dopunjen na redovnoj skupštini CROME 1996 .g.

Zahvaljujući izborenom stupnju političke demokracije u Hrvatskoj, stekli su se uvjeti za otpočinjanje procesa ekonomske demokratizacije gospodarskog sustava Republike. Ovaj proces komplementaran je strategiji ozbiljenja punog državnog suvereniteta i podupire ciljeve postizanja materijalnog blagostanja građana u okvirima socijalne države i civilnog društva. Odsudna je odgovornost današnje generacije, posebno onih ljudi koji upravljaju ključnim polugama državne i gospodarske politike, da svoja najbolja znanja i umijeće stave u službu oživotvorenja realnih mogućnosti sustizanja europskih normi civilizacijskog i kulturnog života. Zatečena i ratom oslabljena gospodarska struktura, okolnosti u okružju i naslijeđena radna kultura iz razdoblja dogovorne ekonomije ne pružaju dobru ishodišnu poziciju za naznačene globalne ciljeve društveno-gospodarskog razvoja. Kroz pretvorbu vlasničkog portfelja raspada se tradicionalna radna kultura socijalističkog samoupravljanja. Istodobro, tek se čine prvi koraci na liniji procesa napuštanja državnog vlasništva i uvođenja novih modela menadžmenta, primjerenih vlasničkom pluralizmu i tržišnim principima poslovanja poduzeća. Mogućnosti suverene države da, upravljajući polugama makro-ekonomske politike, pridonese blagostanju naroda goleme su, ali i ograničene rangom globalne strategije razvoja. Uspjeh ili podbačaj zavisit će najviše o poduzetničkim rezultatima pojedinih privrednih grana, tj. gospodarskih subjekata na tržištu. Upravo o tijeku događaja u toj sferi bitno zavise izgledi da se uspješno zadovolje prirodna očekivanja radnika i svih uzdržavanih članova zajednice, da će u okvirima suverene demokratske države Hrvatske moći ostvariti poželjni stupanj materijalne i socijalne sigurnosti. Menadžeri u poduzećima nisu tek pasivni sudionici ovih događaja već - unatrag i unaprijed gledano - najodgovorniji sloj narodne privrede i odlučna poluga njezinog razvoja. Stoga je potrebno njihov društveni utjecaj uzdignuti iznad ranga poduzeća, tj. jedinica koje vode. Da bi se taj cilj postiglo, valjalo je pristupiti osnivanju Hrvatskog udruženja menadžera  CROMA kao autentične organizacije ljudi-profesionalaca koji obavljaju ove poslove u privredi. Pri tome se pošlo od slijedećih programatskih definicija:

1. HUM-CROMA je dobrovoljna društvena i strukovna organizacija, čiju programsku filozofiju i društveni status određuju: nezavisnost, nestranački i nevladin karakter, neprofitna djelatnost, interesna i strukovna solidarnost. Neovisnost, nestranački i nevladin karakter impliciraju da HUM-CROMA temelji svoju djelatnost na vlastitom programu, kao i da organizacijski i materijalno nije vezana uz druge institucije gospodarskog ili političkog sustava Republike. Jedino na toj osnovi sagledavamo mogućnost konstruktivne i ravnopravne suradnje s državnim i vladinim organizacijama, gospodarskim komorama, poslodavcima, sindikatima i svim drugim subjektima koji institucionalno utječu na oblikovanje privredno-sistemskog i radno-pravnog ambijenta tržišne ekonomije. Interesna i strukovna solidarnost temelje se na Kodeksu profesionalne etike poslovodstva i služe kao instrumenti promicanja i zaštite digniteta profesije. HUM-CROMA neće štititi ničiju individualnu nesposobnost kao menadžera, niti se prema svojim članovima odnositi s obzirom na njihova privatna uvjerenja, odnosno stranačku pripadnost. Ona će, međutim, svim sredstvima i utjecajem odlučno štititi ugovorno pravo i “pravila igre” u svezi s profesionalnim dignitetom svakog člana i njegovim radnim statusom u poduzeću.

2. HUM-CROMA se zalaže za dvije programski bitne odrednice položaja menadžera u poduzeću i na tržištu radne snage, i to:

a) da se u statusnom pogledu rukovođenje poslovnim funkcijama poduzeća tretira kao zasebna profesija, koju obavljaju ljudi raznih struka u okvirima poduzetničke i zakonske odgovornosti, kao i prema jedinstvenom Kodeksu profesionalne etike poslovodstva;

b) da se uspostavi nova kvaliteta poduzetničke radne kulture, temeljem koje će se funkcije upravljanja i rukovođenja odvijati u slobodnoj interakciji nositelja poduzetničkog rizika i profesionalnog menadžmenta, bez neovlaštenog uplitanja izvanprivrednih faktora.

3. Paralelno sa zaštitnim funkcijama HUM-CROMA će djelovati na razvoj svih aspekata poduzetničke efikasnosti, a posebno na usavršavanju znanja, metoda, tehnika i vještina profesionalnog poslovodstva. Povezivanjem s inozemnim i međunarodnim organizacijama menadžera, djelovat će i kao posrednik transfera menadžerskog know-how u hrvatska poduzeća. Budući da još uvijek nisu stvorene sistemske niti infrastrukturne pretpostavke za osamostaljenje menadžera kao profesije - a tako će biti sve dok se konsekventno ne razluče funkcije rada, poduzetništva i vlasništva nad kapitalom, tj. dok se ne dokine situacija nedefiniranog vlasničkog titulara - prioritetni zadatak HUM-CROMA bit će briga za radno pravnu sigurnost menadžera i afirmaciju digniteta ove profesije u okružju.

4. Iz navednog slijedi i mreža ciljeva Udruženja:

a) zaštita pravne sigurnosti i briga za opseg i kvalitetu prava temeljenih na obavljanju poslova menadžera kao profesije;

b) promidžba svih elemenata poduzetničke radne kulture u novim oblicima vlasničko-pravnih odnosa;

c) obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje rukovodećih uloga u gospodarstvu;

d) suradnja s gospodarskim komorama, udrugama poslodavaca, sindikatima i državnim/vladinim organima i institucijama i lobiranje u svezi s programom i zadacima HUM-CROMA;

e) organizirani utjecaj na kreatore privredno-sistemskog zakonodavstva.